Dostęp do portalu bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

500+ dla nauczyciela bibliotekarza i wychowawcy świetlicy

– interpretacja prawna

Nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlicy nie są wyłączeni z grupy uprawnionych do dofinansowania, więc mogą ubiegać się o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy prowadzą (prowadzili) nauczanie zdalne.

Od 20 listopada 2020 r. obowiązują nowe regulacje upoważniające nauczycieli do otrzymania dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Jak czytamy w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.):

㤠10c

1. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.
(…)
13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi.”

Nie każdy zatem nauczyciel może skorzystać z dofinansowania. Uprawnienia takiego nie mają nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w:

  • przedszkolach,
  • oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • innych formach wychowania przedszkolnego.

Zwracam uwagę, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozostawanie w zatrudnieniu w jednostce oświaty w charakterze nauczyciela w dniu 2 listopada 2020 r. i w dniu wypłaty dofinansowania. Przepisy nie uzależniają natomiast dofinansowania od tego, czy nauczyciel prowadzi, czy prowadził zajęcia zdalne.

Proszę zwróci uwagę że sformułowanie „przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć” użyte zostało w kontekście zakupu sprzętu lub oprogramowania, a nie w kontekście kolejnego warunku do uzyskania dofinansowania.

Ponadto ze sformułowania „wyłącznie” użytego w ust. 2 wynika, że jeżeli nauczyciel w ramach umowy oprócz prowadzenia zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym czy innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi zajęcia w inne jednostce systemu oświaty również jest uprawiony do dofinansowania.

Z dalszych przepisów wynika że tylko niektórym nauczycielom korzystającym na dzień 7 grudnia 2020 r. z niektórych urlopów i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy dofinansowanie nie przysługuje:

㤠10c
14. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:
1) nauczycielom pozostającym w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;
2) nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
3) nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
4) nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).

Z grupy uprawnionych nie wyłączono wychowawcy świetlicy i nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej, zatem także oni mogą ubiegać się o dofinansowanie, niezależnie od tego czy prowadzą (prowadzili) nauczanie zdalne.

Powyższa interpretacja jest zgodna z najnowszą interpretacją MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-rzadowego-wsparcia-500-zl-dla-nauczycieli

Na pytanie: „Czy dofinansowanie przysługuje wszystkim nauczycielom wymienionych powyżej jednostek systemu oświaty, czy tylko nauczycielom przedmiotowcom?” MEN odpowiedziało: Dofinansowanie nie jest uzależnione od zajmowanego przez nauczyciela stanowiska. Są więc do niego uprawnieni nie tylko tzw. nauczyciele przedmiotowcy, ale również zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty nauczyciele wspierający proces kształcenia, w tym m.in. nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic szkolnych, tzw. nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

Jest już wniosek który może wykorzystać przy ubieganiu się o dofinansowanie:
https://www.gov.pl/attachment/bf85c4b3-2a30-448c-8026-a10c9427e314

Podstawa prawna:
  • § 10c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).