Dostęp do portalu bez inflacji, od 60 zł. Sprawdź.

Biblioteka niezwykłych historii

Enigmatyczny Marian Rejewski

Scenariusz zajęć dla starszych klas szkoły podstawowej przybliżający postać Mariana Rejewskiego i historię złamania szyfru Enigmy. Zajęcia uczą szyfrowania, krytycznego myślenia i przekazują wiedzę historyczną.

Czas zajęć: 60 minut
Uczestnicy zajęć: uczniowie szkół ponadpodstawowych (lub klas 7-8 szkoły podstawowej) podzieleni na 4-6-osobowe zespoły.
Treści z podstawy programowej:
 • rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmów z różnych dyscyplin;
 • rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego;
 • doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze;
 • kształtowanie umiejętności czytania łączącej zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi;
 • kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałości o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni;
 • zapewnienie dostępu oraz możliwości korzystania z własnego sprzętu i urządzeń mobilnych;
 • stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • umożliwienie wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • odwoływanie się do zasobów biblioteki szkolnej/pedagogicznej w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu;
 • podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań związanych z upamiętnianiem postaci i wydarzeń z przeszłości.
Cele:
Po zajęciach uczeń:
 • zna postać Mariana Rejewskiego oraz jego związki z regionem kujawsko-pomorskim;
 • rozumie rolę Polaków w złamaniu szyfru Enigmy i znaczenie tego dokonania dla wyniku II wojny światowej;
 • wie, na czym polega szyfrowanie i deszyfrowanie;
 • wykorzystuje edukacyjne walory portalu Vimeo (www.vimeo.com);
 • korzysta z własnych urządzeń mobilnych w celach edukacyjnych;
 • czyta ze zrozumieniem oraz dokonuje analizy i syntezy tekstu;
 • współpracuje w zespole;
 • bogaci zasób słownictwa;
 • korzysta z zasobów biblioteki w celu pogłębienia wiedzy po zajęciach.

Przebieg zajęć:

 1. Nauczyciel prezentuje zapisany szyfrem temat lekcji:

  ELENLSYHMD RLHBŻAMOAFK KLWYSULL
  EMCXIRWNAZMAESITNANJKGYYRXEI

  Nauczyciel: „Co jest napisane na tablicy? Czy potraficie to odczytać? Tekst został zaszyfrowany, odczytanie szyfru, czyli deszyfracja lub odkodowanie tekstu wymaga znajomości klucza, czyli kodu. Obejrzyjcie film i spróbujcie w grupach odkodować i przeczytać tekst”.

  Prezentacja filmu Szyfry na Vimeo (https://vimeo.com/223094028). Film trwa 6 minut. Jeżeli uczniowie chcą obejrzeć film ponownie, mogą to zrobić na swoich smartfonach.
 2. Uczniowie dokonują deszyfracji i odczytują temat zajęć....

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.