Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Czy słusznie nazywamy ilustratora współtwórcą książki

Scenariusz lekcji bibliotecznej dla szkoły podstawowej. Uczniowie uczą się zwracać uwagę i doceniać szatę graficzną książek oraz rozwijają zmysł estetyczny.

Cele poznawcze

— Dostrzeganie piękna i użyte­czności w elementach struk­tury książki (ilustracja arty­styczna, ilustracja dydakty­czna).

— Zrozumienie celowości ko­rzystania z materiałów nie- tekstowych — ilustracji.

Cele kształcące

— Kształtowanie nawyków pe­łnej percepcji treści zawartej w książce.

— Rozwijanie umiejętności wiązania faktów, argumen­towania, wnioskowania.

Cele wychowawcze

— Pogłębianie zmysłu estetycz­nego, wyobraźni i zaintere­sowań ucznia.

— Wyrabianie nawyku posza­nowania książek.

Środki dydaktyczne:

— Tablica „Nasi graficy”.

— Książki ilustrowane (1 eg­zemplarz na 2 uczniów).

Bibliografia:

Banach A.: Polska książka ilustrowana. 1800-1900. Kraków: Wydawnictwo Litera­ckie 1959.

Król F.: Sztuka czytania. Warszawa: WSiP 1982.

Lenartowicz M.: Przepisy katalogowania książek. Cz. 1. Opis bibliograficzny. War­szawa: SBP 1983.

Nowy słownik literatury dla dzieci i mło­dzieży. Warszawa: „Wiedza Powszechna” 1984, s. 406-438.

Papierska W., Tomkiewicz B.: Doku­menty. „Biblioteka w Szkole” 1991 nr 4, s. 24-25.

Polska ilustracja książkowa. Warszawa: Wydaw. Artystyczne i Filmowe 1964.

Półturzycki J.: Ucz się sam. O technice samokształcenia. Warszawa: CRZZ 1967. s. 125-135.

Szymborska K.: Środki poglądowe w nauczaniu historii. Warszawa: PZWS 1963.

Przebieg lekcji

  • Krótkie powtórzenie wiadomo­ści na temat części składowych książki: karta tytułowa wraz z tytulaturą, tekst wprowadza­jący, tekst główny, materiały uzupełniające tekst główny (przypisy, tablice, ilustracje, aneksy, bibliografia załączniko­wa), elementy informacyjno-pomocnicze (spis treści, spis ilust­racji, indeksy, czyli skorowidze itd.).
  • Dlaczego karta tytułowa jest tak ważną częścią książki?
  • Jakich wiadomości dostarcza? (m.in podaje też nazwisko ilust­ratora).
  • Jakie materiały zawarte w książ­ce wzbogacają jej tekst główny? (m.in. ilustracje).

Jeśli zostanie użyte słowo „ob­razek”,...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.