Kiedy szkoła przechodzi na nauczanie mieszane lub zdalne?

Według danych opublikowanych przez MEN dnia 24 września, po ponad trzech tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego, zdecydowana większość ( 99,25%) przedszkoli, szkół i placówek oświatowych pracowało w trybie stacjonarnym (274 placówek w trybie mieszanym, 92 – w trybie zdalnym). Jakie są kryteria przechodzenia do innego trybu nauczania niż zdalny?

O ewentualnej zmianie trybu nauczania na mieszany lub zdalny w całej szkole lub ewentualnie w niektórych klasach decyduje opinia inspektorów sanitarnych. Brane są pod uwagę przede wszystkim: liczba stwierdzonych zarażeń COVID-19 w placówce, skala potencjalnych kontaktów osób zarażonych z uczniami i pracownikami szkoły, warunki, w jakich pracuje szkoła (np. zagęszczenie, stan wentylacji, organizacja zajęć).

Przy decyzji o zmianie trybu pracy szkoły inspektorzy mają brać pod uwagę 5 schematów postępowania:

Schemat nr 1

Jeden uczeń chory

Jeśli zakażenie koronawirusem zostanie potwierdzone u jednego ucznia, zostaje on poddany izolacji, a inspekcja sanitarna decyduje, którzy uczniowie i nauczyciele zostaną objęci kwarantanną. Uczniowie skierowani na kwarantannie uczą się zdalnie. Nauczyciele skierowani na kwarantannę mogą (w zależności od stanu zdrowia) wyrazić zgodę na pracę zdalną w tym czasie. Pozostała część szkoły pracuje stacjonarnie.

Schemat nr 2

Kilka przypadków zakażeń na tym samym piętrze

Drugi schemat postępowania dotyczy sytuacji, gdy dojdzie do kilku przypadków zakażeń w klasach na tym samym piętrze. Wówczas osoby zakażone są poddawane izolacji, a inspekcja sanitarna wskazuje osoby, które powinny odbyć kwarantannę (np. uczniowie innych klas z tego piętra). Również w tym przypadku uczniowie przebywający na kwarantannie będą kształcić się zdalnie, a nauczyciele przebywający na kwarantannie - jeżeli czują się dobrze - mogą pracować zdalnie, o ile wyrażą na to zgodę.

Schemat nr 3

Zachorował nauczyciel, który uczył w kilku klasach

Zakażony nauczyciel jest izolowany, a osoby (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy), które miały z nim kontakt są poddane kwarantannie. Uczniowie przebywający na kwarantannie będą kształcić się zdalnie, a nauczyciele przebywający na kwarantannie - jeżeli czują się dobrze - mogą pracować zdalnie, o ile wyrażą na to zgodę.

Schemat na 4

Zakażeni uczniowie kilku klas i pracownicy szkoły.

W sytuacji, gdy zakażeni są uczniowie kilku klas oraz pracownicy szkoły, następuje izolacja osób zakażonych oraz wytypowanie przez służby sanitarne osób, które powinny podlegać kwarantannie. Ponieważ w takim wypadku prawdopodobnie większość uczniów w szkole może być podejrzewana o zarażenie wirusem - cała szkoła przechodzi na zdalny tryb nauczania. Nauczyciele przebywający na kwarantannie - jeżeli czują się dobrze - mogą pracować zdalnie, o ile wyrażą na to zgodę.

Schemat nr 5

Zakażony nauczyciel, który miał kontakt z pozostałymi nauczycielami

W przypadku potwierdzonego zakażenia nauczyciel, który miał kontakt z pozostałymi nauczycielami, inspekcja sanitarna zarządza izolację chorego nauczyciela oraz kwarantannę osób, które miały z nim kontakt. Szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Nauczyciele przebywający na kwarantannie - jeżeli czują się dobrze - mogą pracować zdalnie, o ile wyrażą na to zgodę.

We wszystkich przypadkach przejście na edukację hybrydową lub zdalną powinno trwać tyle, ile trwa kwarantanna.

Zakwalifikowanie powiatu, w którym działa szkoła, do tzw. strefy żółtej lub czerwonej nie będzie automatycznie powodować przechodzenia na naukę zdalną.

Uczeń, którego rodzina jest objęta kwarantanną, automatycznie powinien przejść na naukę zdalną.