Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

– termin składania wniosków na 2024 r. do 31 października 2023 r.

Pobierz
Format .pdf, 175,77 KB

Wszystkie szkoły dla dzieci i młodzieży, przedszkola, oddziały przedszkolne i biblioteki pedagogiczne mogą ubiegać się o pieniądze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Także te, kóre już wcześniej były beneficjentami tego programu. Procedura jest prosta.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025, Priorytet 3 – najważniejsze informacje

Jakie kierunki interwencji?

 • Kierunek interwencji 3.1 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego (także zespołów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły);
 • Kierunek interwencji 3.2 – Zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Kto może aplikować?

Wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły i zespoły szkół dla dzieci i młodzieży, przedszkola (zespoły przedszkolne), biblioteki pedagogiczne – niezależnie od tego, czy kiedykolwiek wcześniej były beneficjentami NPRC.

W przypadku zespołu szkół w jednym roku można aplikować tylko dla jednej szkoły wchodzącej w skład zespołu.

Szkoła prowadząca oddział przedszkolny może ubiegać się jednocześnie o wsparcie dla biblioteki szkolnej i dla oddziału przedszkolnego (są odrębne, różne formularze wniosków).
Z możliwości aplikowania do NPRC wyłączone są szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej oraz bursy szkolne.

Jakie pieniądze?

Udział własny organu prowadzącego dla wszystkich beneficjentów Priorytetu 3 ustalono w wysokości 20% całości zadania.

Poszczególne szkoły mogą (dla bibliotek szkolnych) ubiegać się o następujące kwoty:

 • do 70 uczniów – 3 tys. zł (z udziałem własnym – 3750 zł);
 • do 170 uczniów – 4 tys. zł (z udziałem własnym – 5 tys. zł);
 • ponad 170 uczniów – 12 tys. zł (z udziałem własnym – 15 tys. zł).

Placówki wychowania przedszkolnego (w tym oddziały przedszkolne w szkołach) mogą się ubiegać o następujące kwoty:

 • do 25 dzieci – 1500 zł (z udziałem własnym – 1875 zł);
 • 26-75 dzieci – 2500 zł (z udziałem własnym – 3125 zł);
 • powyżej 76 dzieci – 3 tys. zł (z udziałem własnym – 3750 zł).

Co można kupić?

W szkołach dotację z NPRC można przeznaczyć na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym książek o historii Polski XX w., oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie, czy wznowienie książki;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  – sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza;
  – oprogramowania dla bibliotek;
  – czytników e-booków;
  – elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia.
 • realizację działań promujących czytelnictwo:
  – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo;
  – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

W przedszkolach dotację z NPRC można przeznaczyć na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie, czy wznowienie książki;
 • realizację działań promujących czytelnictwo:
  – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo;
  – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Jak aplikować?

Procedura nie jest skomplikowana. Wnioski składają dyrektorzy szkół na specjalnych formularzach.

Wzory formularzy, ich omówienie i wzór wypełnienia są dostępne na portalu Biblioteka.pl w artykule Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025, Priorytet 3 – poradnik.

Przed wypełnieniem wniosku warto się z tym materiałem zapoznać, ponieważ zapisy we wniosku mają znaczenie przy realizacji programu (zakupów).

Jakie terminy?

Wniosek o przyznanie dotacji na 2023 r. należy złożyć do 31 października 2023 r. do właściwego organu prowadzącego. Ponieważ czasem bywają konieczne jakieś poprawki lub uzupełnienia, lepiej złożyć wniosek wcześniej.

Wnioski przechodzą określoną w przepisach procedurę opiniowania i zatwierdzania. Informacja o placówkach, które uzyskały dofinansowanie, ogłaszana jest po zatwierdzeniu przez Sejm RP budżetu na kolejny rok. Kolejnym etapem jest podpisywanie umów wojewody z organami prowadzącymi (co jest jednoznaczne z możliwością rozpoczęcia realizacji programu).

W 2023 r. pieniądze trafiały do szkół w okolicy maja, chociaż w niektórych województwach te procedury się przeciągały.

Czas na realizację programu:

 • wszystkie wydatki trzeba zrealizować do końca roku kalendarzowego;
 • przedsięwzięcia merytoryczne, promujące czytelnictwo należy zrealizować do końca roku szkolnego (czyli w przypadku otrzymania dotacji na rok 2024 – do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2025 r.).

Co poza zakupami?

Poza zakupem książek i ewentualnie innych przedmiotów lub usług szkoły muszą zrealizować następujące działania:

 • zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
 • podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
 • zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów, w szczególności spotkania z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;
 • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
 • uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Przedszkola w ramach NRPC muszą zrealizować następujące działania:

 • podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych;
 • zorganizowanie w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo, w szczególności spotkania z twórcami literatury, w tym dziecięcej;
 • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę wychowania przedszkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowanie co najmniej jednych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego.

Portal Biblioteka.pl – pomoc w realizacji NPRC

Na portalu Biblioteka.pl znajdziesz kilkadziesiąt artykułów zawierających informacje, opinie, wskazówki, sprawdzone w praktyce pomysły i scenariusze ułatwiające realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wystarczy użyć wyszukiwarki. Uruchomiliśmy też specjalny dział poświęcony Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa dostępny pod adresem: https://biblioteka.pl/temat/nprc.

Jakie korzyści?

Głównymi korzyściami są: możliwość wzbogacenia księgozbioru i ewentualnie uatrakcyjnienie wyposażenia biblioteki, a także możliwość sfinansowania konkretnych przedsięwzięć służących rozwojowi czytelnictwa.

Najczęściej zadawane pytania

Czy szkoła prowadząca oddział przedszkolny może w jednym roku ubiegać się o dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 zarówno dla biblioteki szkolnej, jak i dla przedszkola?

Tak. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 nie ma zapisu wykluczającego taką możliwość.

Wniosek dla biblioteki szkolnej i dla przedszkola składa się na różnych formularzach.

Czy przedszkole/ oddział przedszkolny ubiegający się o dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 musi prowadzić bibliotekę?

W przepisach dotyczących NPRC nie ma takiego wymogu.

Czy zespół szkół, w którego skład wchodzą szkoły mające odrębne biblioteki, może ubiegać się o dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 dla każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu?

Tak. Jednak przepisy stanowią, że nie można tego zrobić w tym samym roku.

W jakim trybie szkoła powinna złożyć wniosek o wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025?

Przepisy tego nie określają. W praktyce jest to organizowane różnie. Niektóre organy prowadzące wymagają złożenia przez dyrektora szkoły wniosku w systemie ankietowym, a inne – na piśmie (pocztą lub osobiście). Najlepiej skontaktować się z właściwym organem prowadzącym.

Czy do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 mogą przystąpić bursy szkolne?

Nie mogą. W trakcie konsultacji przepisów związanych z NPRC 2021-2025 były wnioski o uwzględnienie burs szkolnych, ale zostały one odrzucone.

Czy o dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 może się ubiegać placówka, która była już beneficjentem NPRC?

Tak. W edycji 2021-2025 szkoła/przedszkole/ biblioteka pedagogiczna może składać wniosek wielokrotnie (nawet w każdym roku), jednak w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski placówek, które jeszcze nie były beneficjentkami NPRC 2021-2025. Dopiero po rozpatrzeniu tych wniosków (jeśli nie zostaną wyczerpane środki budżetu państwa zaplanowane w danym roku budżetowym na realizację programu) rozpatrywane są wnioski placówek, które wcześniej otrzymały dotację z NPRC 2021-2025.
Natomiast we wnioskach o dotację z NPRC 2021-2025 nie ma obowiązku wskazywania, czy placówka była beneficjentką NPRC 2016-2020, i nie ma to znaczenia przy rozpatrywaniu wniosku.

Na co (przy pisaniu wniosku) należy zwrócić szczególną uwagę?

Wypełniając wniosek, należy zwracać uwagę na poprawność wszystkich danych i wypełnienie wszystkich rubryk, które trzeba wypełnić. Wnioski sprawdzane są także pod względem formalnym.

Opisując planowane przedsięwzięcia, należy brać pod uwagę wymogi stawiane w NPRC przed placówkami realizującymi program. Planowane działania powinny wypełniać oczekiwania stawiane beneficjentom programu (wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, służenie rozwojowi współpracy ze środowiskiem, przyczynianie się do wypożyczania książek na okres wakacji itp.). Dlatego podczas pisania wniosków należy unikać zbyt optymistycznych zamierzeń (lepiej zrobić więcej, niż nie wykonać niektórych własnych planów) oraz formułowania górnolotnych, trudnych do zweryfikowania zamierzeń. Lepsze są konkrety, które można ocenić.

Warto sprawdzić, czy planowane zakupy nieksiążkowe (sprzęt, wyposażenie) nie zostaną odrzucone (wraz z całym wnioskiem) jako wydatki niekwalifikujące się do programu.
Bezwzględnie trzeba pamiętać, że kwota wydana na zakup książek nie może być mniejsza niż 50% całości dotacji.

Czy z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 można zakupić gry planszowe?

Gry planszowe nie mieszczą się w katalogu możliwych wydatków. Redakcja „Biblioteki w Szkole” w trakcie konsultacji przepisów dotyczących NPRC 2021-2025 wnioskowała o umożliwienie zakupu gier planszowych. Wniosek ten został odrzucony.

Czy ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 można kupić sprzęt i materiały do naprawy książek?

Nie można. Wsparcie czynności technicznych związanych z konserwacją książek nie jest przewidziane w ramach programu. Nie można więc kupować także materiałów eksploatacyjnych typu folia.

Czy ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 można kupić dostęp do elektronicznych czytelni internetowych (np. dla czytelników bibliotek pedagogicznych)?

Nie jest przewidziany zakup usługi zdalnego dostępu do książek. Priorytetem jest zakup książek (zarówno w postaci papierowej, jak i e-booków i audiobooków).

Czy do realizowanych z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 wydatków na promocję czytelnictwa można zaliczyć koszty wydruku materiałów potrzebnych do przygotowania danej wystawy lub konkursu, koszty zakupu plakatów/gazetek ściennych w sklepie „Biblioteki w Szkole” itp.?

Do kwalifikujących się wydatków na promocję czytelnictwa należą m.in. wydatki na „organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów”. Można do nich zaliczyć koszty ponoszone na realizację zaplanowanych w ramach NPRC konkretnych przedsięwzięć promujących czytelnictwo – np. wydatki związane z organizacją spotkania autorskiego (np. koszty podróży, zakup kwiatów), plakaty/gazetki związane tematycznie z wystawą lub konkursem, zakup materiałów niezbędnych do realizacji konkretnego przedsięwzięcia  (np. rekwizyty do inscenizacji).

Odpowiedzi na więcej pytań dotyczących NPRC znajdziesz na portalu Biblioteka.pl pod adresem: https://biblioteka.pl/artykul/Odpowiadamy-na-najpopularniejsze-pytania-o-NPRC-2-0/10870.