Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Nie znoszę siedzenia za biurkiem

Rozmowa z Barbarą Tomkiewicz

Rozmowa z Barbarą Tomkiewicz, nauczycielem konsultantem ds. bibliotek w Centralnym Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Poruszono takie tematy, jak główne założenia programu kształcenia, uprawnienia i plany CODN, komputeryzacja bibliotek.

BARBARA TOMKIEWICZ jest absolwentką Uniwersytetu Warsza­wskiego, nauczycielem bibliotekarzem w Szkole Podstawowej nr 211 w Warszawie (od r. 1969), a jedno­cześnie nauczycielem metodykiem i doradcą metodycznym. Autorka lub współautorka m.in.: Zestawu pomocy do nauczania przedmiotu uzupełniającego w liceach i tech­nikach „Informacja naukowa z ele­mentami naukoznawstwa” (1989), Hospitacja biblioteki szkolnej. Po­radnik dla dyrektora (1991), Przy­sposobienie czytelnicze i informa­cyjne. Program szkół podstawo­wych, licznych artykułów w prasie bibliotekarskiej, pomocy dydakty­cznych (tablice graficzne dla biblio­tek) oraz innych opracować facho­wych dla potrzeb instytucji oświato­wych. Wykładowca na kursach dla nauczycieli bibliotekarzy, współinicjatorka powołania grupy założy­cielskiej Towarzystwa Biblioteka­rzy Szkolnych, organizatorka war­szawskich i ogólnopolskich przedsięwzięć szkoleniowych dla nauczycieli bibliotekarzy, metodyków i doradców metodycznych, współinicjatorka powołania i członek Zespołu Doradczego miesięcznika „Biblio­teka w Szkole”.

Zamiłowania: turystyka, teatr.

 

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest instytucją nową. Jakie są jego zadania i struktura organizacyjna, czym się zajmuje zatrudniony w Ośrodku konsultant ds. bibliotek szkolnych? Mówi się, że zabiegała Pani o utworzenie tego stanowiska.

CODN powstał w r. 1991, jego zadania, formy działania i struk­tura organizacyjna nie są chyba jeszcze ostatecznie wykrystalizo­wane. Myślę jednak, że dla czytel­ników „Biblioteki w Szkole” naj­ważniejsze są nie problemy wewnątrzorganizacyjne Ośrodka, lecz podejmowane w nim konkret­ne inicjatywy i propozycje, które mogą mieć wpływ na funkcjono­wanie bibliotek...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.