Penumerata bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Próby wymuszania udziału własnego

– NPRC 2021-2025

Otrzymujemy sygnały, że niektóre organy prowadzące przekazują do szkół (nie wiadomo, dlaczego dopiero teraz) dotację z Priorytetu 3 NPRC w kwocie, jaką otrzymały od wojewodów, czyli bez tzw. udziału własnego w wys. 20% kwoty dotacji. Czyli np. zamiast 15 000 zł szkoła otrzymuje 12 000 zł wraz z informacją, że pozostałe 3 tys. (czyli obowiązkowy udział własny) powinna zapewnić z własnych środków.

Sygnały o takich żądaniach organu prowadzącego otrzymaliśmy np. z Poznania.

To są nielegalne działania!

Informujemy, że tego typu próby przerzucania na szkoły zobowiązań są niezgodne z prawem.

W przepisach dotyczących NPRC 2021-2025 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025) jest jednoznaczny i nie pozostawiający pola do żadnych rozważań interpretacyjnych zapis mówiący, że wsparcia finansowego udziela się organowi prowadzącemu placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnienia przez ten organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Także w umowach z wojewodami organy prowadzące jednoznacznie zobowiązały się do pokrycia tych 20% udziału własnego.

Takie samo jest także oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki: 20-procentowy udział własny jest bez wątpienia zobowiązaniem organów prowadzących.

W przypadku prób wymuszania na szkole opłacenia udziału własnego można się pisemnie odwoływać, powołując się na ww. przepisy prawne. (red.)