Realizacja wymogów NPRCz w czasie pandemii

W związku z sytuacją epidemiczną szkoły mogą zmodyfikować planowany wcześniej zakres działań związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Agata Arkabus, przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym SBP, zwróciła się do MEN z prośbą o stanowisko w sprawie możliwości korygowania i dostosowywania do sytuacji epidemicznej planów związanych z realizacją wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ministerstwo stwierdziło, że ze względu na fakt, że szkoły i biblioteki pedagogiczne funkcjonują w zmienionych warunkach organizacyjnych związanych z trwającym stanem epidemii, oczywistym jest, że nie wszystkie zaplanowane przed rokiem działania związane z promocją czytelnictwa (w tym np. organizacja spotkań z udziałem gości spoza szkoły, wystaw, projektów) będą możliwe do zrealizowania.

Zdaniem MEN zasadne jest, by dyrektor szkoły lub biblioteki pedagogicznej wraz z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi w danej placówce za realizację programu, w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, odpowiednio zmodyfikował planowany zakres działań związanych z promocją czytelnictwa.

Zasugerowano, że realizacja projektowanych inicjatyw może odbywać się online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zdaniem MEN, zasadne jest również, by organ prowadzący, przygotowując sprawozdanie z realizacji programu kierowane do wojewody, umieścił – w części dotyczącej realizacji działań – informacje o modyfikacji planu przedsięwzięć związanych z promocją czytelnictwa.

Źródło: SBP