Dostęp do portalu bez inflacji, od 93 zł. Sprawdź.

Renesansowe skarby Wawelu – sztuka odrodzenia w Polsce

– scenariusz lekcji z przedmiotu historia

Szersze zagadnienie:

Polska w XVI w. – Złoty Wiek odrodzenia.

Czas realizacji:

45 minut.

Główny cel lekcji:

zapoznanie uczniów ze sztuką i architekturą renesansową w Polsce (w szczególności w Krakowie) w XVI w.

Cele szczegółowe:

Uczeń: 

 • wymienia inspiracje włoskiego odrodzenia w sztuce renesansowej w Polsce;
 • wymienia i rozpoznaje najważniejsze budowle renesansowego Krakowa;
 • opisuje podstawowe cechy architektury renesansowej na podstawie wybranych budowli;
 • rozpoznaje elementy charakterystyczne dla architektury renesansowej w omawianych dziełach;
 • omawia życiorysy artystów, którzy tworzyli w czasach odrodzenia w Krakowie; 
 • charakteryzuje rozwój sztuki renesansowej w Polsce w XVI w. na przykładzie Krakowa; 
 • wymienia w ujęciu chronologicznym daty dotyczące powstawania najważniejszych dotyczące powstawania najważniejszych dzieł renesansowych w Krakowie;
 • charakteryzuje wkład władców w rozwój renesansu w Polsce;
 • doskonali umiejętności posługiwania się pojęciami historycznymi;
 • doskonali umiejętności odczytywania treści z różnych źródeł informacji;
 • rozwija umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii;
 • doskonali umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia, formułowania wniosków i sądów;
 • doskonali umiejętności współpracy; 
 • rozwija umiejętność poszukiwania i wyboru informacji; 
 • doskonali współpracę w zespołach zadaniowych, kreatywność i interdyscyplinarność.

Metody pracy:

praca z filmem, praca z ćwiczenia interaktywnymi, praca z materiałem ikonograficznym, praca z ilustracją, praca z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, filmy, mapy, atlas historyczny, strony internetowe, aplikacja, testy online.

TOK LEKCJI:

I. Czynności organizacyjno-porządkowe

Powitanie, sprawdzenie listy obecności.

II. Rekapitulacja wtórna

Przy podsumowaniu epoki średniowiecza nauczyciel przedstawił uczniom propozycję zmiany w procesie uczenia się. Zaproponował, aby kolejny dział – „Epoka nowożytna” – był prezentowany w inny sposób niż dotychczas, tak by zajęcia opierały się na interaktywnych, nowoczesnych środkach dydaktycznych. W ramach tej zapowiedzianej zmiany uczniowie otrzymali linki z pakietem materiałów edukacyjnych, stron, filmów i animacji dotyczących poszczególnych nowych zagadnień.

III. Ogniwo wiążące

Pierwsze zagadnienie...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 93 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04/2021

...lub zamów dodatek Biblioteka – Centrum Informacji 04/2021

W cenie 30,00 zł

Zamów numer