Zbój Szczyrek i jego dobre uczynki

Scenariusz zajęć z edukacji regionalnej z elementami biblioterapii

Scenariusz nawiązuje do jednego z kierunków realizacji polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2019/2020: „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”. Poznawanie oraz szanowanie tradycji, z których się wywodzimy, jest właśnie kształtowaniem postaw obywatelskich i patriotycznych.

Treści z podstawy programowej:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
 • wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • formowanie w uczniach poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
  osób.

Cele ogólne:

 • zdefiniowanie i zrozumienie, czym jest mała ojczyzna;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • utrwalenie umiejętności rozróżniania pojęć „dobro” i „zło”;
 • rozwijanie kreatywnego myślenia.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 • określa swój nastrój;
 • kojarzy przedmioty z osobą;
 • bierze udział w rozmowie;
 • rozumie pojęcia „dobro”, „zło”, „ojczyzna”, „mała ojczyzna”;
 • korzysta ze słownika;
 • czyta ze zrozumieniem;
 • wykonuje ilustrację;
 • wykonuje pocztówkę prezentującą miasto;
 • bierze udział w dramie;
 • dokonuje oceny zajęć.

Wiek i grupa uczestników:

 • liczba uczestników: 15-20 osób;
 • wiek uczestników: 9-11 lat.
Czas pracy: 2 x 45 minut.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • zbiorowa;
 • zespołowa.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana;
 • głośne czytanie;
 • dyskusja;
 • analiza tekstu;
 • elementy dramy;
 • wykład;
 • prace plastyczne;
 • burza mózgów.

Materiały dodatkowe:

 • tekst literacki;
 • arkusze papieru A3;
 • torba z przedmiotami zbója: pukawka, sakiewka, kapelusz, proca, kamizelka;
 • teatrzyk kamishibai;
 • kartki, kredki, długopisy, flamastry, kleje, nożyczki;
 • gazety, foldery.
Warunki techniczne: Miejsce realizacji: sala szkolna, biblioteka.

Treści przekazywane:

 • szacunek do „małej ojczyzny”;
 • dobro rodzi dobro.

W edukacji każdego młodego człowieka bardzo ważną rolę odgrywa regionalizm. Dzięki zajęciom z edukacji regionalnej można ocalić od zapomnienia tradycje, zwyczaje i obyczaje, a także stroje obowiązujące w danym regionie. W połączeniu z biblioterapią powstaje wartościowa lekcja, dzięki której młody człowiek będzie mógł przekazywać szacunek do swojej małej ojczyzny dalej – swoim rówieśnikom i rodzinom.

Przebieg zajęć

Badanie nastroju – uczniowie wyrażają kolorem nastrój, w jakim przyszli na zajęcia, np.: „Jestem Magda, przyszłam w kolorze żółtym”; „Jestem Karol, dziś mam nastrój w kolorze zielonym”.

Elementy dramy –...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04-05-06/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04-05-06/2020

W cenie 60,00 zł

Zamów numer