Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025

– dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Ukazał się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W projekcie, który jest obecnie poddany konsultacjom, są uwzględnione biblioteki szkolne i pedagogiczne.

Główne założenia projektu NPRCz na lata 2021-2025:

  • Utworzenie priorytetu 3.1 – Zakup nowości dla placówek wychowania przedszkolnego - z dotacją  (rocznie) z budżetu państwa w wysokości: 2021 r. – 6 mln zł, 2022-2023 r. – 8,8 mln zł, 2024-2025 r. – 8,3 mln zł i obowiązkowym wkładem własnym beneficjentów (organów prowadzących przedszkola) – 20% kosztów realizacji zadania. Z priorytetu 3.1 mogłyby korzystać także szkoły prowadzące oddziały przedszkolne. W ramach priorytetu 3.1 będzie można finansować: zakup książek dla dzieci w wieku 3-6 lat (także książki mówione, obrazkowe, elektroniczne), zakup nagród książkowy dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów. Kwota dotacji z budżetu państw będzie maksymalnie wynosić: dla placówek do których uczęszcza do 25 dzieci – 1 500 zł, do 75 dzieci – 2 500 zł, od 76 dzieci – 3 000 zł,
  • Utworzenie priorytetu 3.2 – Zakup nowości wydawniczych oraz elementów do wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w wysokości (z budżetu państwa): 2021 r. – 14 mln zł, 2022-2025 r – 20,6 mln zł (rocznie). W NPRCz w latach 2016-2020 dotacja z budżetu państwa dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych wynosiła 30 mln zł rocznie.
  • Wymagany udział własny organów prowadzących  - 20% kosztów realizacji zadania .
  • Ze środków NPRCz szkoły będą mogły kupować: książki niebędące podręcznikami, lektury szkolne (także książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), nowe elementy wyposażenia (na kwotę nie większą niż 50% wparcia) – w tym sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla bibliotek i elementy wyposażenia wnętrza biblioteki (w tym np.: biurko, fotel, regał, półka na książki, elementy oświetlenia).
  • Ze środków NPRCz będzie możliwość wspierana realizacji działań promujących czytelnictwo (zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, organizacja spotkań autorskich, wystaw, konkursów). To zmiana zgodna z naszymi postulatami.
  • Rozliczenie finansowe dotacji szkoły będą musiały zrealizować do końca roku budżetowego, w którym przyznane zostało wsparcie, ale (to nowość także zgodna z naszymi postulatami) działania promujące czytelnictwo będą prowadzone do końca roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym rozpoczęła się realizacja programu.
  • Maksymalna kwota dotacji z budżetu państwa ma wynosić: dla szkół do 70 uczniów – 3 000 zł; od 71 do 170 uczniów – 4 000 zł; więcej niż 170 uczniów - 12 000 zł; dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł. Do tych kwot należy doliczyć udział własny organu prowadzącego w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

Projekt uchwały jest w trakcie konsultacji, więc może ulec zmianie.

Redakcja „Biblioteki w Szkole” będzie brała czynny udział w konsultacjach uchwały Rady Ministrów w sprawie NPRCz, więc ewentualne uwagi prosimy wpisywać w komentarzach.

Tekst projektu

Do pobrania