Zamów dostęp za 99 zł do końca roku szkolnego!

Do kogo należy rok 2021?

Jak dobrze znamy patronów roku 2021? Zaproś swoich uczniów, by poszukali odpowiedzi na to pytanie, mierząc się z zagadkami podstępnego gangu zazdrosnych wieszczów.

Tytuł/Temat zajęć:
Do kogo należy ten rok? Podsumowanie rozważań o patronach roku 2021.

Treści z podstawy programowej:
Uczeń:

 • wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe (I.1.8 ZP);
 • przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów np. publicystycznych (I.2.1 ZP);
 • rozpoznaje i charakteryzuje styl indywidualny (dzieła literackiego, autora) (II.2.6 ZR);
 • formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych (III.1.1 ZP);
 • rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty, apel, pointa) (III.1.3 ZP);
 • zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie (III.2.1 ZP);
 • tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym i definicja (III.2.6 ZP);
 • stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe (III.2.11 ZP);
 • wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym i dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej (III.2.12 ZP);
 • porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach (IV.2 ZP);
 • posługuje się słownikiem języka polskiego (IV.8 ZP);
 • korzysta z zasobów multimedialnych (internetowy słownik języka polskiego) (IV.11 ZP).
Cele zajęć:
Po zajęciach uczeń:
 • utrwala i wzbogaca wiedzę o patronach roku 2021 i ich twórczości;
 • doskonali umiejętność kojarzenia, selekcjonowania, porządkowania i wykorzystywania informacji o nich;
 • doskonali umiejętność tworzenia wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym;
 • rozwija umiejętność pracy w grupie.
Wiek i grupa uczestników:
uczniowie klasy szkoły ponadpodstawowej.
Czas pracy: 90 minut.
Formy pracy:
 • zbiorowa;
 • grupowa.
Metody pracy:
 • pogadanka;
 • grywalizacja (gra dydaktyczna);
 • praca na przygotowanych kartach pracy, w tym praca z tekstem (Załączniki nr 2-7).
Materiały dodatkowe:
 • pięć zestawów po pięć ponumerowanych kopert;
 • wydrukowane załączniki;
 • słownik języka polskiego lub dostęp do jego internetowej wersji.
Warunki techniczne:
 • przestronna sala podzielona na pięć stanowisk;
 • projektor do wyświetlenia ilustracji kosza i walizki (opcjonalnie).

Scenariusz zajęć wykorzystuje elementy grywalizacji do powtórzenia wiadomości o tegorocznych patronach. Uczniowie w kilkuosobowych zespołach zmagają się z różnymi wyzwaniami, aby ukończyć misję ratunkową i tym samym zniweczyć plany nikczemnych wieszczów. Aby tego dokonać, muszą się wykazać m.in. zaangażowaniem, umiejętnością współpracy oraz znajomością działalności i twórczości uhonorowanych w tym roku postaci.

Przebieg spotkania

Wprowadzenie

 1. Po przywitaniu nauczyciel zapisuje na tablicy słowo „patron” i prosi, by chętne osoby podały swoje skojarzenia z tym słowem. Gdy pojawi się już wystarczająco dużo...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Do pobrania